تعرفه ها

  • میزان فضای ذخیره در هر طرح قابل ارتقا می باشد و هزینه آن جداگانه محاسبه خواهد شد.
  • مدت زمان هاست در همه طرح ها یک ساله می باشد. و بعد از اتمام یکسال باید تمدید گردد.

در صورتی که به راهنمایی بیشتر نیازمندید با یکی از روشهای مقابل با ما در تماس باشید.